ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
 
          โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เริ่มตั้งโรงเรียน นายปราโมทย์ หงสกุล นายอำเภอบางกรวยนางประวัติ  
โรจนกิตติ หัวหน้าหมวดการศึกษาบางกรวย พระอธิการพยุง ธมฺมกาโม(พระครูนนทวุฒิคุณ) เจ้าอาวาสวัดเชิงกระบือ
เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ มีนักเรียนชาย-หญิง รวม ๑๗ คน นางสมบัติ ธาราภูมิ  เป็นครูประจำชั้นเป็นครูคนที่ ๑ ของโรงเรียนนี้ 
นายประสาน อังกิตานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดจันทร์รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑ แบบ ๐๑๗ ใต้ถุนสูงจำนวน ๔ ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท งบบริจาคจากคุณหญิงน้อย รุจิรวงค์ ๑๕,๐๐๐ บาทและคุณนายสมบูรณ์สุข ดีวาจิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มเปิดใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  และวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗  นายสำรวย  ธรรมวิภาคนายอำเภอบางกรวย  ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนชื่อว่า โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
          โรงเรียนวัดเชิงกระบือได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดกับคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
          โรงเรียนวัดเชิงกระบืออยู่ในสังกัดสพป.นนทบุรีเขต ๑  ในสมัยที่นายพยนต์   ทองแย้มเป็นผู้บริหารโรงเรียน
เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการจัดสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น แทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เป็นไม่เนื่องจากมีสภาพ  ทรุดโทรม เสาอาคารแตกร้าวและขณะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นั้น โรงเรียนวัดเชิงกระบือได้จัดการเรียนการสอนอยู่ที่ศาลาการเปรียญ
ของวัดเชิงกระบือ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดเชิงกระบือ  (พระสมุห์ณัฐวุฒิ ฐิตธัมโม)
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสนอง  ตรงเที่ยง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ได้พัฒนาโรงเรียน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น  ด้านบุคลากร  ได้จัดสรรครู
ตามสาระการเรียนรู้  ด้านอาคารสถานที่   ได้มีการปรับภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความสวยงาม ร่มรื่นสะอาด  น่าอยู่  เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
          ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  นายมานิจ  ห่วงทอง  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ได้พัฒนาโรงเรียนในด้านสถานศึกษา  ได้ส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ส่งผลให้โรงเรียน
วัดเชิงกระบือได้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
          ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายบรรลือชัย  บัวเนียม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเชิงกระบือ  ด้านอาคารสถานที่ได้ของบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดตั้งหลังคาเมทัลชีท  เพื่อปรับ
ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีคณะครูสพฐ.จำนวน ๙ คน ครูอัตราจ้างรวม ๕ คน ครูธุรการ ๑ คน และจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) จำนวน ๑๘๖ คน
          ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางอุษา  แข็งแรง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ โดยมีคณะครูสพฐ.จำนวน ๙ คน ครูอัตราจ้างรวม ๗ คน ครูธุรการ ๑ คนและจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๒๒๘ คน
          ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน นายจีระพงษ์  สิทธิทิม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
โดยมีคณะครูสพฐ.จำนวน ๙ คน ครูอัตราจ้างรวม ๘ คน ครูธุรการ ๑ คนและจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๒๕ คน