วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม   เป็นผู้นำวิชาการด้านเทคโนโลยี  ด้านการกีฬา 
ร่วมกับชุมชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

 
ปรัชญาของโรงเรียน
นิมิตตํ สาธุรูปนํ  กตญฺญูกตเวทิตา :  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

คำขวัญของโรงเรียน
ตรงเวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  น้ำใจดี  มีคุณธรรม
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลูกวัดเชิงฯ ยิ้มไหว้ทักทายกัน


 
                  เอกลักษณ์ของโรงเรียน                   
เรามีสัมมาคารวะ
 
พันธกิจของโรงเรียน
             ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เป็นคนดีและมีคุณธรรม   
                  จริยธรรม                                      
             ๒.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำ
                  ทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการกีฬา และร่วมกับชุมชนสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย
             ๓.  พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             ๔.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน