ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน อังกิตานนท์
ตำแหน่ง : (รักษาราชการแทนครูใหญ่)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต แย้มแพร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียงเรียนวัดเชิงกระบือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๖
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพิธ สายเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียงเรียนวัดเชิงกระบือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ กันยายน ๒๕๒๙-๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพยนต์ ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ - ธันวาคม ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง ตรงเที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นางขจรศรี แม้นบำเพ็ญ
ตำแหน่ง : (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม ๒๕๕๔- กันยายน ๒๕๕๕
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิจ ห่วงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรลือชัย บัวเนียม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นางอุษา แข็งแรง
ตำแหน่ง : (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา ทองศรีสุข
ตำแหน่ง : (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
ชื่อ-นามสกุล : นายภราดร สังขรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8944987
อีเมล์ : tik.sangkarat@gmail.com